PROJEKTI

Nastavak saradnje sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca

Crveni krst Crne Gore je 27. februara 2023. godine potpisao amandman ugovora sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”), koji će trajati do 31. marta 2024. godine. Ovim je omogućen nastavak već postojećih aktivnosti kao i sprovođenje novih aktivnosti i usluga kako bi se adekvatno zadovoljile potrebe rastućeg broja korisnika. Cilj ovog projekta je pružanje podrške izbjeglicama iz Ukrajine koje se nalaze u Crnoj Gori.

Saznajte više →

Projektni ugovor za implementaciju apela broj MDR66001 – Ukrajina i ostale pogođene zemlje – sa različitim izvorima finansiranja

6. aprila 2022. Godine je zaključen ugovor između Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”) i Crvenog krsta Crne Gore čiji je cilj pružanje podrške izbjeglicama iz Ukrajine koji se nalaze u Crnoj Gori.

Saznajte više →

Pomoć u pristupu pravima strancima koji su izrazili namjeru da traže azil, tražiocima azila i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori

Opis i sadržaj:
Ovim projektom nastoje se osigurati standardi prihvata stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil i tražilaca azila, kao i odgovarajuća integracijska podrška osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori. Kroz projektne aktivnosti, Crveni krst Crne Gore će zajedno sa UNHCR-om pružiti podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi ojačali mehanizme odgovora na različite potrebe UNHCR-ovih osoba od interesa i pružili im adekvatnu podršku. U cilju ostvarenja cilja projekta Crveni krst Crne Gore će, u toku 2022., pružiti psihološku, psihosocijalnu i drugu pomoć za 2.500 stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil, tražilaca azila i lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori.

Saznajte više →

Projekt CONEX Balkan

Projekt: „CONEX Balkan“ – Covid 19 Nexus odgovor za poboljšanje socio-ekonomske situacije marginalizovanih osoba u 6 zemalja Zapadnog Balkana.

Saznajte više →

Projekat Odgovor na migrantsku krizu duž balkanske rute: Sjeverna Makedonija i Crna Gora- (III faza)

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju životnih uslova i socijalnoj inkluziji migranata i raseljenih lica u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Saznajte više →

Pružanje zdravstvene zaštite migrantima i tražiocima azila u Crnoj Gori

U okviru potpisanog memoranduma o saradnji između Crvenog krsta Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova, od 1. septembra ove godine, Crveni krst Crne Gore je počeo implementaciju projekta čiji je cilj jačanje i pružanje podrške kao i servisa zaštite strancima koji traže međunarodni zaštitu u Crnoj Gori i njihovim porodicama

Saznajte više →

Projekat „Osnaživanje Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“

Crveni krst Crne Gore je nedavno potpisao ugovor o realizaciji projekta sa Turskim Crvenim polumjesecom, pod nazivom: „Osnaživanja Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u …

Saznajte više →

X-STOCK: Poboljšanje prekogranične pripremljenosti kroz zajedničko upravljanje zalihama u jugoistočnoj Evropi

Saznajte više →

Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom u Podgorici za 2021. godinu

Projekat je finansijski podržan od strane Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada.  Projektom je predviđeno angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga …

Saznajte više →

Briga o starijima – podrška Italijanskog Crvenog krsta

Crveni krst Crne Gore od 1. februara 2021. godine nastavlja realizaciju prekograničnog projekta Briga o starijima, u saradnji sa Crvenim krstom Albanije, a uz finansijsku …

Saznajte više →

Doprinos socijalnoj inkluziji i integraciji migranata i izbjeglica kroz smanjenje diksriminacije i povećanje zaposlenosti

O projektu: Opšti cilj projekta je doprinos socijalnoj inkluziji i integraciji migranata i izbjeglica kroz smanjenje diskriminacije i povećanje zaposlenosti. To će biti urađeno kroz …

Saznajte više →

Inovativne usluge podrške za starije u zajednici

 Crveni krst Crne Gore, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje, od početka novembra ove godine realizuje projekat “Inovativne usluge podrške za …

Saznajte više →