Projekat „Osnaživanje Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“

Crveni krst Crne Gore je nedavno potpisao ugovor o realizaciji projekta sa Turskim Crvenim polumjesecom, pod nazivom: „Osnaživanja Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“.

 Cilj projekta je da doprinese osnaživanju žena Roma i Egipćana (RE) koje žive u Crnoj Gori (Konik, Podgorica) i smanji negativni socio-ekonomski uticaj izazvan COVID-19, poboljšavajući njihov pristup socijalno-zdravstvenim uslugama i zapošljavanju.

Pripadnice RE populacije će biti podržane u vođenju njihovih biznisa i pohađanju obrazovnih i stručnih kurseva radi povećanja njihovih tehničkih vještina i svijesti o zdravlju i rodno zasnovanom nasilju.

Ciljevi  projekata su:

1. 4 RE žene su se obučile za nova znanja i vještine. Ovaj cilj će se postići sprovođenjem stručnih obuka za 4 žene.

2. 4 RE žene su zaposlene i finansijski nezavisne. Ovaj cilj će se postići podrškom biznis inkubatoru koji vode žene.

3. 70 RE žena povećalo je svoju svijest o važnosti zaštite zdravlja i načinu prijavljivanja rodno zasnovanog nasilja. Ostvarivanje ovog cilja postići će se organizacijom radionica o promociji zdravlja i RZN, kao i kampanjom od vrata do vrata o prevenciji RZN (100 žena i muškaraca)

4. 50 žena RE osnaženo je i uključeno u donošenje odluka u zajednici. Ovaj cilj će se postići organizovanjem posjeta vladinim i nevladinim institucijama u Crnoj Gori i širenjem letaka (700 RE osoba).

Projekat će trajati godinu dana, od 15.06.2021. do 15.06.2022.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email