Претрага
Close this search box.
Organizacioni razvoj

 

  • pokreće, organizuje i sprovodi ili učestvuje u redovnim i vanrednim akcijama solidarnosti u Crnoj Gori, za pomoć ugroženim licima i žrtvama prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba u zemlji i svijetu, obezbjeđuje čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;
  • sarađuje i učestvuje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti;
  • organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje predavača za obuku iz prve pomoći za vozače u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom, vodi evidenciju o obuci i izdaje odgovarajuća uvjerenja o stručnoj osposobljenosti predavača;
  • organizuje i sprovodi obuku kandidata za vozače iz prve pomoći, u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom, sprovodi ispite, vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o položenom ispitu iz prve pomoći, osposobljava pripadnike policije, vatrogasne službe i dr;
  • sprovodi obuku za pružanje prve pomoći na radu, u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom u skladu sa propisima o zaštiti na radu;
  • organizuje i osposobljava ekipe za djelovanje u vanrednim uslovima u oblasti socijalne zaštite, higijensko – epidemiološke zaštite, njege povrijeđenih i oboljelih, spasilaštva na vodi i planini, psiho – socijalnu podršku stanovništva, i u saradnju sa državnim organima sprovodi program priprema za djelovanje u nesrećama;
  • vrši popularisanje, organizuje akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, vodi o njima evidenciju, utvrđuje uslove za dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i dodjeljuje im ista;
  • organizuje Službu spasavanja na vodi i Službu za spasavanje na planinama, sprovodi obuku spasilaca za rad u tim službama, vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti, organizuje obnavljanje znanja i provjeru fizičke sposobnosti spasilaca svake godine;
  • sprovodi kontinuiranu edukaciju i informisanje stanovništva o opasnostima od mina i drugih eksplozivnih naprava;
  • obavlja poslove Službe traženja, u skladu sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, od 12. avgusta 1949. godine, i Dopunskim protokolima uz ove konvencije.

Org.razvoj_1