Претрага
Close this search box.
Projekat “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 virusa i budućih kriza”

Za sajt-opis projekta-page-001

 Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu tokom Covid-19 virusa i budućih kriza. 

Specifični cilj: Starije i osobe sa invaliditetom, organizacije civilnog društva i lokalne organizacije su ojačani kako bi se bolje suočavali sa Covid-19 situacijom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. 

Vrijeme trajanja projekta: novembar 2020-novembar 2023.

 Planirani rezultati projekta:

1. Fizičko i mentalno zdravlje 60,000 starijih i osoba sa inviditetom u 6 zemalja koje su obuhvaćene projektom je očuvano i ojačano. 

2. Lokalne organizacije civilnog društva su podržane i osnažene da kreiraju inicijative koje podrazumijevaju jačanje socijalne inkluzije i uključivanje donosioca odluka na lokalnom novou.

3. Kapaciteti Nacionalnih društava Crvenog krsta i partnerskih organizacija ojačani u cilju boljeg javnog zastupanja i pružanja adekvatne psiho-socijalne podrške i keš/vaučera za korisnike.

4. Kreatori javnih politika u šest zemalja su pomognuti u poboljšavanju javnih politika koje se tiču Covid-19 epidemije.

Aktivnosti planirane projektom  u Crnoj Gori su:

1.1.1 Otvaranje call centara za starije i osobe sa invaliditetom u 5 opština u Crnoj Gori, koji će biti dostupni korisnicima za informisanje o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i uticaju na mentalno zdravlje, mjerama predostrožnosti  i procedurama testiranja na virus. Informacije o pomenutim temama korisnici će dobiti od volontera-studenata psihologije ili psihologa,  

1.1.2 Obuka za volontere koji će biti odgovorni za pružanje pravnih, medicinskih, psiholoških i socioloških savjeta korisnicima putem call centra i koji će biti u obavezi da, osim pružanja onkretne pomoći, povežu korisnike sa nadležnim institucijama i ustanovama, u zavisnosti od njihovih potreba. 

1.1.3 Evaluacija usluga pruženih putem call centara.

1.1.4 Promocija psihosocijalne prve pomoći i psihosocijalnih usluga call centara u zajednici. Aktivnosti call centara će biti promovisane u lokalnim zajednicama posredstvom Opštinskih organizacija Crvenog krsta i lokalnih organizacija Saveza slijepih.

1.1.5 Formiranje 5 grupa korisnika u svim mjestima gdje su djelovali call centri (25 ukupno) u cilju razmjene korisnih infomacija, vršnjačke pomoći i samopomoći kao i zdravog starenja. Kroz rad ovih grupa osnažiće se mentalno zdravlje korisnika, socijalna inkluzija i vršnjačka podrška. 

1.2.1      Analiza potreba za podjelu pomoći u vidu keša/vaučera starijim i osobama sa invaliditetom. Analizu će organizovati zaposleni Crvenog krsta u saradnji sa ciljnim grupama i relevantnim institucijama. Projektom će biti podržano 1.000 korisnika kroz pomoć u vidu keša ili vaučera.

1.2.2     Kreiranje akcionog plana za podjelu pomoći u vidu keša ili vaučera.

1.2.3     Uključivanje keš/vaučera u postojeći administrativni sistem organizacija 

1.2.4     Razviti standardne operativne procedure (SOP) za dodjelu keša/vaučera 

1.2.5     Organizovati 2 regionalna treninga za sprovođenje pomoći u vidu keš/vaučera

1.2.6    Podjela pomoći u vidu keša/vaučera, hrane ili higijene i monitoring te aktivnosti. Podjela će biti organizovana za 1.000 korisnika u rurulanim i gradskim područjima Crne Gore. 

1.3.1    Pregled pružene psihosocijalne prve pomoći tokom prvog talaca virusa Covid-19 i procjena potreba. Svaki partner će izvršiti procjenu psihosocijalne prve pomoći koja je realizovana u prvom talasu virusa (period mart-maj 2020) i na osnovu iste, napraviti pregled snaga i slabosti ove aktivnosti u cilju boljeg djelovanja sa korisnicima u budućem periodu.

2.1.1     Mali grantovi (mikro-projekti) za lokalne organizacije u cilju podrške 10 lokalnih organizacija koje dostave projektne prijedloge sa ciljem unaprjeđenja socijalne inkluzije starijih i osoba sa invaliditetom, njihovog javnog zastupanja i aktivnog učešća u zajednici.

2.2.2     Medijsko predstavljanje rezultata mikro-projekata.   

3.1.1     Priprema i trening za organizacije nacionalnih društava Crvenog krsta za adekvatnu implementaciju pomoći u vidu keša/vaučera

3.1.2    Obuka za vršnjačku pomoć i podršku 

3.2.2    Obuka za pružanje direktne i indirektne psihosocijalne prve pomoći 

3.3.1    Trening za mrežu organizacija civilnog društva koji će organizovati AGE Platform Europe i Evropski forum za OSI na temu angažovanja i učešća kreatora politika i javnog zastupanja u procesu pristupu EU

3.3.2    Trening za mrežu organizacija civilnog društva u regionu koji će organizovati AGE Platform Europe i Evropski forum za OSI na temu jačanje mreža za javno zastupanje

4.1.1   Istraživanje sa starijim i osobama sa invaliditetom kao i neformalnim njegovateljima o covid epidemiji i prethodno postojećim problemima koji su pogoršani pojavom epidemije

4.2.1     Kreiranje preporuka ili modela politika za kreatore politika u cilju poboljšanja dugoročnih servisa u regularnim i okolnostima pojave drugog talasa virusa i ostalih kriza (vrućine, poplave, suše, zemljotresi, ekstremne zime i sl) i podrška nacionalnim partnerima u kreiranju inicijativa za javno zastupanje 

4.2.2     Podjela preporuka kroz medijsko predstavljanje

4.2.3     Podjela preporuka kroz završnu projektnu konferenciju za medije

4.3.1     Održavanje redovnih godišnjih sastanaka organizacija koje su uključene u projektu

4.3.2     Učešće članova mreže organizacija civilnog društva i predstavnika starijih i osoba sa invaliditetom na zvaničnim sastancima za politike i radnim grupama na lokalnom i nacionalnom novou

4.4.1     Studija istraživanja o medijskom izvještavanju o starijim i osobama sa invaliditetom tokom covid pandemije 

4.4.2      Medijsko predstavljanje studije istraživanja o starijim i osobama sa invaliditetom tokom covid pandemije, kao i neformalnim njegovateljima 

4.4.3      Kampanja u cilju informisanja javnosti o preporukama i rezultatima istraživanja i preporukama za javno zastupanje 

 

Projekat “Jačanje otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 i budućih kriza” je kofinansiran od strane Evropske Unije i Austrijske agencije za razvoj. Ova publikacija odražava samo autorov stav i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.