Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Pomoć licima pod mandatom UNHCR-a – ranjive grupe

Projekat teži  pružanju pomoći u prijemnim centrima za strance koji traže međunarodnu zaštitu, kao i u socijalnoj inkluziji  lica koja su dobila neki vid zakonom definisane zaštite u Crnoj Gori (status azilanta ili lica sa supsidijarnom zaštitom).

Kroz aktivnosti predviđene projektom, psiho-socijalnu podršku pružaju psiholog, dva socijalna radnika i dva voditelja slučaja, a kvalitetna komunikacija sa korisnicima je omogućena angažovanjem dva prevodioca arapskog jezika.

Tim5

 Aktivnosti kroz ovaj projekat temelje se na opštim programskim zadacima Crvenog krsta Crne Gore i ugovoru o partnerstvu sa UNHCR-om, kojim je definisana uloga Crvenog krsta.

Projekat ima tri komponente: psiho-socijalna podrška za strance koji traže međunarodnu zaštitu, a koji su smješteni u nekom od prihvatnih centara; pomoć  licima  koja su dobila dozvolu boravka u Crnoj Gori (azilante i lica sa supsidijarnom zaštitom) u procesu socijalne inkluzije; i  obilazak pograničnog pojasa u cilju pomoći licima koja nijesu još uvijek ušla u sistem azila.

Ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje uslova života za strance koji traže međunarodnu zaštitu, a koji su smješteni u prihvatnim centrima, kao i omogućavanje brže i potpunije integracije onim licima koja su dobila neki oblik zaštite u Crnoj Gori. Poseban pažnja je na žrtvama nasilja, djeci, trudnicama i oboljelima.
  • Asistencija institucijama Crne Gore u pružanju kvalitetnog odgovora na izazov migracija, uz puno poštovanje međunarodno prihvaćenih standarda.

Tim1

Tim Crvenog  krsta Crne Gore, angažovan na projektu, realizuje projektom predviđene aktivnosti:

  • Psiho-socijalna podrška licima koja traže međunarodnu zaštitu, a koji su smješteni u nekom od prihvatnih centara ili u privatnom smještaju – posjete, radionice, individualne i grupne radionice sa psihologom, davanje različitih potrebnih  informacija, asistencija u pristupu pravima (komunikacija sa institucijama, zdravstvena zaštita, obrazovanje, tržište rada, itd).
  • Pružanje pomoći  licima  koja su dobila dozvolu boravka u Crnoj Gori (status azilanta ili lica sa supsidijarnom zaštitom) – redovne posjete, pomoć u komunikaciji sa institucijama, učenje crnogorskog jezika, pomoć djeci pri savladavanju školskog gradiva, komunikacija sa institucijama, zdravstvena zaštita, obrazovanje, tržište rada.
  • Redovni obilazak graničnog pojasa u cilju pomoći licima koja još uvijek nijesu ušla u sistem azila, komunikacija sa Graničnom policijom – informisanje migranata o sistemu azila u Crnoj Gori, asistencija Graničnoj policiji u komunikaciji sa migrantima.