Претрага
Close this search box.
Javni poziv za prodaju vozila

Na osnovu odluke organa upravljanja, Crveni krst Crne Gore objavljuje

 J A V N I    P O Z I V    ZA    P R O D A J U    V O Z I L A – II put:

 

Predmet prodaje:

-Toyota Prada – Land cruiser, terensko, god. proizvodnje 2008, procijenjena vrijednost: 15.000,00 €.

Uslovi prodaje:

Prodaja se vrši prikupljanjem pismenih ponuda.

Vozilo se može razgledati 11.02.2022. godine u vremenu od 09:00 do 13:00 sati u krugu Distributivnog centra Crvenog krsta Crne Gore, na Cijevni bb, Podgorica.

Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja polože depozit u iznosu od 10% početne cijene, u gotovom novcu na blagajni Crvenog krsta Crne Gore, ili  uplatom na žiro-račun Crvenog krsta Crne Gore br. 520-426105-26, koji će biti vraćen po okončanju postupka, osim kupcu. Ukoliko izabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora, depozit se ne vraća.

Ponuda mora sadržati: za  pravna lica- rješenje o registraciji firme i ovlašćenje, a za fizička lica- ličnu kartu, kao i dokaz o položenom depozitu. U cijenu nije uračunat porez na promet, koji plaća kupac.

Ponude se predaju na arhivi Crvenog krsta Crne Gore, u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,Ne otvaraj“, najkasnije do 14.02.2022. do 12:00 sati,  a otvaranje ponuda izvršiće se istog dana, u 13:00 sati.  O izboru najpovoljnije ponude ponuđači će biti naknadno obaviješteni.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju i ne primaju se nikakve naknadne reklamacije, koje se odnose na kompletnost, ispravnost i tehničke karakteristike.

Sva ostala obavještenja mogu se dobiti na broj telefona Crvenog krsta Crne Gore 020/241-819 ili putem mobilnog telefona na broj 069 023 333.

Crveni krst Crne Gore