Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Javni poziv za kupovinu nepokretnosti

Na osnovu odluke organa upravljanja, Crveni krst Crne Gore objavljuje:

Javni poziv za kupovinu nepokretnosti putem prikupljanja pisanih ponuda, br. 01-1667. od 16.09.2021.

I Predmet Javnog poziva

Predmet tendera je kupovina nepokretnosti –skladišnog  prostora Crvenog krsta za potrebe djelovanja u nesrećama.

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna lica.

I.1 Karakteristike skladišnog prostora

-Da se prostor nalazi  na udaljenosti od centra Podgorice do 5km, zona VI;

-Površina objekta do 600m2, sa zemljišnom parcelom ispred objekta od minimum 500m2;

-Tip gradnje objekta-čvrsta gradnja;

-Prilaz objektu za utovar-istovar za kamion sa prikolicom;

II Ponuda treba da sadrži:

 -Opis tehničkih karakteristika objekta, foto dokumentaciju; vlasničku dokumentaciju-list nepokretnosti sa upisanim teretima, ne stariji od 10 dana; kopiju katastarskog plana, građevinsku i upotrebnu dozvolu; cijenu izraženu u eurima; rok za useljivost u objekat.

Uz ponudu se dostavlja;

– naziv i adresa ponuđača, poreski i identifikacioni broj za pravno lice; ovlašćenje za predstavnika ponuđača; dokaz o registraciji ponuđača;

–  za fizičko lice- kopija lične karte.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda  koja ispunjava sve tražene uslove i kojom se nudi najniža kupoprodajna cijena. U slučaju kada više ponuda sadrži isti iznos ponude, bira se ponuda koja je prva dostavljena.

Ponude se predaju u zapečaćenoj koverti, radnim danima od 08 do 15 časova, zaključno sa 22. septembrom 2021. godine, do 12. časova, neposredno na arhivi Crvenog krsta Crne Gore, ul. Jovana Tomaševića 6, Podgorica, ili putem preporučene pošiljke, sa navođenjem javnog poziva na koji se ponuda odnosi  i naznakom: Ne otvarati osim u prisustvu komisije, a javno otvaranje ponuda, kome mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, biće  održano istog dana u 13,00 časova.

Za sve dodatne informacije kao ponuđači se, tokom trajanja javnog poziva, mogu obratiti na tel. 020/241-819, ili mob.tel: 069 023 333.

Nakon odabira najpovolnjije ponude, izvršiće se obilazak nekretnine i procjena vrijednosti objekta od strane ovlašćenog procjenjivača. Ugovor o kupoprodaji  zaključiće se u roku  od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Notarske troškove kao i troškove vezane za uknjižbu nekretnine snosi prodavac, a troškove poreza na promet snosi kupac.

Za sve dodatne informacije ponuđači se mogu obratiti na tel. 020/241-819, ili mob.tel: 069 023 333.

Crveni krst Crne Gore zadržava pravo da poništi/otkaže Javni poziv u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora sa ponuđačem, u slučaju da ustanovi da je takva odluka u njegovom najboljem interesu.