Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Crveni krst Crne Gore je  počeo sa realizacijom IPA projekta pod nazivom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“.  


U pitanju je trogodišnji projekat koji je finansiran od strane Evropske unije a koji je počeo sa implementiranjem 1. februara 2016. godine, a dio finansijske podrške projektu obezbijedila je Austrijska agencija za razvoj. Crveni krst Srbije je nosilac projekta, a partneri su Austrijski Crveni krst, Albansko udruženje gerontologa i gerijatara, NVO “Osmjeh” iz Bosne i Hercegovine, Crveni krst Crne Gore, Crveni krst Makedonije i NVO “Humanost” iz Makedonije. U Crnoj Gori  partner našoj organizaciji na ovom projektu je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Glavni cilj projekta je veće i aktivnije uključivanje starijih u procese donošenja odluka koje se tiču starenja i starosti, kao i jačanje pozitivne slike o starijim osobama u zemljama koje su uključene u projekat.

Da bi se ovaj cilj ostvario neophodno je prije svega jačati kapacitete organizacija civilnog društva i samih starijih kroz edukacije i radionice. Vrlo je važan i rad sa medijima, kako bi se slika o starosti i starenju promenila. Ovo je način da se utiče na smanjivanje diskriminacije koja vrlo često predstavlja i put ka socijalnom isključivanju i nasilju. Planiran je rad na podizanju svijesti javnosti o aktivnom starenju, životnom učenju i volonterizmu kroz kampanje koje će biti organizovane u isto vreme u svih pet zemalja. Ove kampanje imaće za cilj jačanje pozitivne slike o starijim osobama koje doprinose razvoju i svojim znanjem i iskustvom pomažu jačanju kohezije društva na nacionalnom i lokalnom nivou. Kreiranje i širenje pozitivne slike o starijim osobama pomaže da se umanji njihova izolacija i podstiču se oni sami da postanu aktivniji i ostvare se kao punopravni članovi društva.

Pored ovih aktivnosti planirana je i podrška volonterskim aktivnostima starijih osoba, kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama. Neke aktivnosti su već realizovane, odrađen je partnerski sastanak, kreirana je situaciona analiza, oformljena je i određeni su strategijski ciljevi Mreže organizacije civilnog društva “DIGNITAS” koja će se brinuti o starijim osobama, potpisan je Memorandum o saradnji sa svim organizacijama koje čine mrežu. Pored naše organizacije Memorandum su potpisali, i time formirali mrežu, predstavnici sljedećih organizacija civilnog društva: NVO „ Adria“, NVO „Volonteri Crne Gore“, NVO „Naše doba“, NVO „Povjerenje“, Savez Udruženja penzionera Crne Gore, NVO „Humanitarac“  i NVO „Caritas Barske nadbiskupije“. Pored Ministarstva rada i socijalnog staranja koji su partneri na projektu, rad mreže podržavaju i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstvo zdravlja, koji su, takođe, potpisali Sporazum.   Članovi mreže su se potpisivanjem Sporazuma obavezali da će udruženo raditi na unaprjeđenju društvene brige o životnim uslovima starijih ljudi i penzionera.

U okviru projekta realizovana je studijska posjeta Sloveniji a sa radom je počeo i nacionalni sajt Mreže “DIGNITAS” (www.dignitas-network.org).

Važan dio projekta je zagovaranje za poboljšanje kvaliteta života starijih, pa su planirana istraživanja koja će omogućiti da se prikupe podaci na osnovu kojih bi se kasnije izradile preporuke za donosioce odluka i za kreiranje  inkluzivnih politika.