Претрага
Close this search box.
Crveni krst Crne Gore organizovao okrugli sto na temu prevencije prosjačenja

Crveni krst Crne Gore, u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa“, koji je finansijski podržala Delegacija Evropske komisije,  organizovao je Okrugli sto na temu prevencije prosjačenja u hotelu Centreville.

 Okrugli sto je organizovan sa ciljem okupljanja relevantnih institucija i organizacija koje se bave suzbijanjem pomenute problematike. Kao što je poznato, prosjačenje predstavlja jedno od trenutno najvećih problema na ulicama naše zemlje, a naročito je zastupljeno među djecom i mladima romske i egipćanske populacije. Osim ekonomske, ovakva pojava ubuduće može dovesti i do drugih oblika dječije eksploatacije, čemu se u narednom periodu svakako zajedničkim snagama mora stati na put.

Prosjacenje 1

U okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipcana/ki i ostalih ranjivih grupa” sprovedeno je niz aktivnosti koje direktno i indirektno utiču na prevenciju dječijeg prosjačenja. Fenomen dječijeg prosjačenja proističe iz teške socio-ekonomske situacije ove najugroženije grupe u Crnoj Gori. Ovom kompleksnom problemu, koji zahtijeva multisektorsku saradnju, treba prilaziti sa više aspekata. U okviru pomenutog projekta, partnerske organizacije Help i CEDEM, u saradnji sa Crvenim krstom, pomogle su kreiranje dokumentarnog filma za prevenciju prosjačenja”Stop dječijem prosjačenju” koji je režirao Nikola Vukčević, u saradnji sa nevladinom organizacijom ”Phiren Amenca”. Osim što ukazuje na glavne probleme, film je pružio i konkretna rešenja i preporuke za suzbijanje dječijeg prosjačenja. Urađeno je i istraživanje na temu dječijeg prosjačenja, kako bi se utvrdili uzroci pomenute pojave. Kao nastavak pomenutih aktivnosti, Crveni krst Crne Gore je organizovao okrugli sto, kako bi se predstavili svi dosadašnji rezultati institucija, istakli problemi i uzroci, ali i pronašle preporuke i rješenja za suzbijanje prosjačenja.

20180525 Prosjacenje 2

Snežana Mijušković, zamjenica Ombudsmana je naglasila da u kontinuitetu prate sve što državne i nevladine organizacije preduzimaju u cilju prevencije i suzbijanja prosjačenja još od 2011. godine kada su napravili prvi izvještaj o tim aktivnostima i pokrenuli do sada samoinicjativno brojne preporuke. Ona je osudila dječije prosjačenje i podsjetila na preporuke koje su uputili nadležnim institucijama, ali i dalje problemi sistemski postoje: „Neke od datih preporuka su preduzimanje mjera u cilju utvrđivanja i otkrivanja uzroka koji dovode do prosjačenja maloljetnika i preduzimanje preventivnih mjera na otkrivanju djece i porodica koji su u riziku, uspostavljanje multidisciplinarnog pristupa na rješavanju i suzbijanju problema prosjačenja maloljetnika, uspostavljanje sistema evidentiranja djece koja žive na ulicii koja se bave prosjačenjem, te preduzimanje mjera u cilju poboljšanja standarda života porodica sa djecom, posebno onih koji žive ispod linije siromaštva“.

20180525 Prosjacenje 3

Sokolj Beganaj, samostalni savjetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava je naglasio: „Odnos prema romskoj i egipćanskoj populaciji se mora promijeniti i treba nadalje raditi kako bi se poboljšao njihov sveukupni položaj u crnogorskom društvu. Rezultati inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori, nažalost su još uvijek daleko od idealnih, ali su ohrabrujući i govore o pozitivnim pomacima manjinskih zajednica i njihove inkluzije u crnogorsko društvo“.

„U proteklim godinama je vidna promjena i napredak, vidno je šta je do sada učinjeno za romsku i egipćansku polulaciju u svim sferama njihovog života, ali to nije dovoljno jer i dalje imamo situacije na ulicama. Imamo mnogo više romske djece u školi, ali tu mi institucije i organizacije ne trebamo stati. Upravo sada treba dodatna podrška svim ljudima koji su u stanju socijalne potrebe, da im pružimo obuke kako bi sami mogli da prehrane svoju porodicu“, kazala je Jelena Dubak – generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore.

Klaus Mok, regionalni koordinator HELP-a je naglasio: ”Kroz programe podsticanja stručnih obuka na radu, samozapošljavanja, i aktivnog traženja zaposlenja, kao i pružanju podrške u dijelu omogućavanja ostvarenja materijalne pomoći, potreba za zloupotrebom djece se smanjuje. U ostvarivanju prava, tokom projekta, značajnu pomoć pripadnicima romske populacije u Podgorici, Beranama i Nikšiću su pružili romski medijatori u oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite. Uključivanje što većeg broja djece u obrazovni sistem i pružanje podrške da se smanji drop-out, veće su šanse da će se dijete odupreti pritisku od strane porodice da prosjači. Takođe, podsticanje djece da budu dio sportsko-rekreativnih i kulturno-zabavnih sadržaja, podiže svijest o pripadnosti društvu. U ovom zajedničkom projektu, i romske nevladine organizacije, korisnici podgrantova, su dale značajan doprinos baveći se ovom problematikom.”

20180525 Prosjacenje 4

Nikšić je grad koji je dosta uradio na suzbijanju prosjačenja. Jelena Milić, koordinatorka Dnevnog centra za djecu i porodicu i defentologiju iz Nikšića naglasila je da je njihov rad veoma uticao na suzbijanje prosjačenja, jer direktno rade ne samo sa djecom već i sa roditeljima, ukupno oko 150 korisnika: „Dnevni centar za djecu i porodicu je isključivo vezan za djecu koja su ugrožena eksploatacijom i prosjačenjem na ulici. Mi im pružamo svakodnevne aktivnosti koje im oduzimaju vrijeme koje bi oni inače provodili na ulici – obrok, tuširanje, šišanje, edukativnu i kreativnu radionicu, psiho-socijalnu podršku ili neki drugi vid aktivnosti koje mogu doprinijeti njihovoj boljoj današnjici, ali i budućnosti, kako ne bi više bili ekspolatisani ili zlostavljani.“

Na Okruglom stolu govorili su i Milena Bešić, direktorica CEDEM-a (koja je predstavila rezultate istraživanja „Dječje prosjačenje u Crnoj Gori – ključni nalazi i preporuke“), Ramiz Šahman, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava , Danijela Đukić predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova – Centar bezbjednosti, Nela Krnić predstavnica UNICEF-a i Jovana Dacić, predstavnica Centra za socijalni rad.

Problem prosjačenja prepoznat je i Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, a ovim projektom smo doprinijeli njenoj implementaciji. Help će u saradnji sa partnerima i relevantnim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima RE populacije nastaviti u pravcu unapređenja sveukupnog položaja romske populacije, što je i misija te organizacije.