Претрага
Close this search box.
Borba protiv trgovine ljudima

Crveni krst Crne Gore radi na projektu  Borba protiv trgovine ljudima. Projekat se realizuje na godišnjem nivou, a sredstva su obezbijeđena od strane Crvenog krsta Crne Gore.

Trgovina ljudima, kao moderni oblik ropstva, predstavlja, po obimu, treći problem u svijetu i zato se i aktivnosti na ovom programu intenziviraju. Cilj programa je podizanje svijesti kod opšte populacije o tome što je trgovine ljudima i koje rizike sa sobom nosi. Crveni krst Crne Gore radi na preventivno-edukativnim  aktivnostima, kao i pružanju psiho-socijalne i  materijalne pomoći žrtvama trgovine ljudima u skladu sa mogućnostima. Posebna pažnja posvećena je ženama i djeci, kao najugroženijim kategorijama. Bitno je napomenuti da su mnogi oblici trgovine ljudima: prinudni rad, rani i ugovoreni brakovi, prinudno prosjačenje, lažni brakovi radi usvajanja, prinuda na vršenje krivičnih djela i trgovina organima, doveli do toga da se i druge kategoriji nađu na margini: radno sposobni muškarci, djeca bez pratnje, Romi, migranti, tražioci azila.

AT

 Crveni krst Crne Gore realizuje seminare, jednodnevne obuke, prezentacije u školama, obilježava bitne datume: 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima i 30. jul -Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima i štampa edukativno-promotivni materijal, učestvuje na domaćim i međunarodnim sastancima, širi informacije o ovom pojmu, kao i o mjerama opreza putem medija.

Jedinstvo programa ogleda se u saradnji sa opštinskim organizacijama, kao i nacionalnim društvima u regionu i šire. Ovu činjenicu potkrepljuje postojanje Anti-trafiking regionalne mreže nacionalnih društava koja predlaže  aktivnosti i lobira za nacionalna društva-članice mreže.

Saradnici u Crvenom krstu Crne Gore rade na osmišljavanju programa za mlade koji se tiče identifikacije žrtava, kao i unaprjeđenju promotivnog materijala i  programa rada.